Grunn- og tomtearbeid
 • Graving
 • Rivingsarbeider
 • Plastring
 • Pele- og spuntarbeider
 • Undervannsarbeid
 • Molo
 • Mudring
 • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Betongarbeider
 • Kabelanlegg
 • Rørlegging
 • PE-sveising av rør
 • Utenomhusarbeid
 • Asfaltering
 • Miljøopprydding
 • Kraftverksutbygging
Fjell- og bergverksarbeid
 • Meisling av fjell
 • Boring og spregning
 • Fastgysing av bolter
 • Stikking- og oppmålingstjenester
Vei
 • Veibygging
 • Grøftegraving
Vann, avløp og fjernvarme
 • Grøftegraving
 • Legging av vann, kloakk og overvann
 • Legging og sveising av fjernvarmerør
 • Montering av kummer og tanker
 • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Ledningsarbeid + kummer og rør
Anleggsgartnerarbeid
 • Natursteinsmuring
 • Grøntarealer
 • Uteområder
 • Steinlegging
 • Beplantning
 • Tørrmuring
 • Stikking- og oppmålingstjenester
Transport
 • Massetransport
 • Levering av grus/sand/pukk/jord
 • Utstyr- og maskinflytting